top of page

Regulamin Biblioteki Japońskiego i Koreańskiego Komiksu „SHIROKURO”

w Młodzieżowym Domu Kultury nr 4 w Bydgoszczy

 

I. Postanowienia ogólne:

        1.  Z zasobów biblioteki „Shirokuro” może korzystać MŁODZIEŻ interesująca się mangą, anime oraz kulturą państw Dalekiego Wschodu, w szczególności Japonii i Korei.
        2.  Czytelnicy mają prawo do bezpłatnego korzystania ze zbiorów bibliotecznych (szczeg. pkt II.2)
        3.  Biblioteka udostępnia swoje zbiory przez cały rok w terminach ustalonych przez opiekuna, który jest szefem biblioteki. Z reguły biblioteka jest zamknięta w okresie wakacji szkolnych, co ma związek godzinami pracy MDK4.
        4.  Czytelnik odpowiada materialnie za wypożyczone przez siebie pozycje. To oznacza, że jeśli konkretny wolumin zostanie uszkodzony z winy wypożyczającego, to jest on zobowiązany do wykupienia nowego (o tym samym tytule i numerze tomu lub kiedy biblioteka dysponuje większą ilością jego kopii, innego –wskazanego przez opiekuna - o tej samej nominalnej wartości), będącego w idealnym stanie egzemplarza.
        5.  W bibliotece należy zachować atmosferę sprzyjającą czytaniu (szczeg. pkt III.5)
        6.  W bibliotece są dostępne pozycje oznaczone przez wydawców znakiem „18+” lub innym tekstem wskazującym na to, że jest to literatura przeznaczona dla OSÓB PEŁNOLETNICH. W grupie tej znajdują się też tytuły, których wydawca nie oznaczył w powyższy sposób, ale szefostwo biblioteki zdecydowało, że mimo wszystko powinny być one dostępne wyłącznie dla osób dorosłych. Literatura, która jest dostępna tylko dla osób pełnoletnich znajduje się w szafkach zawierających zamki zamykane kluczem. Tytuły takie można wypożyczać wyłącznie ZA ZGODĄ I WIEDZĄ OPIEKUNA ZAJĘĆ lub osoby specjalnie do tego przez opiekuna wyznaczonej i czytać je poza terenem biblioteki i Młodzieżowego Domu Kultury nr 4.
        7.  Na terenie biblioteki, a także jej stronie internetowej oraz wszystkich należących do niej mediach społecznościowych jest zakaz poruszania tematów związanych ze współczesną (od początku tego wieku) polityką wewnątrzkrajową i zagraniczną (w szczególności polską), za wyjątkiem poniższych zagadnień:
           a) związanych z mangą, anime, kulturą krajów Dalekiego Wschodu
           b) stosunków polsko-japońskich, polsko-koreańskich i polsko-chińskich
           c) innych przypadków związanych z działalnością biblioteki.

II. Szczegółowy regulamin wypożyczalni:

           1. Czytelnik może wypożyczać mangi wyłącznie na swoje nazwisko lub w uzasadnionych przypadkach i za zgodą opiekuna biblioteki na inną osobę. Taka sytuacja może mieć miejsce, np. gdy dotyczy osób niepełnosprawnych, które mają problem z dotarciem do biblioteki.
           2. Czytelnicy mają prawo do bezpłatnego korzystania z zasobów bibliotecznych, jak już wspomniano w pkt. I.2. Jednak należy pamiętać, że istnienie biblioteki Shirokuro jest możliwe dzięki temu, że jej członkowie użyczają na jej potrzeby własne zbiory. Biblioteka jest więc w zasadzie zbiorem prywatnych kolekcji jej członków. Z tego też powodu tylko osoby, które wniosły do biblioteki własne tomiki, mogą pożyczać inne woluminy do domu. Tomiki pożyczane są na zasadzie równorzędnej wymiany, tzn. jeżeli dana osoba wniosła do biblioteki 1 pozycję, to jednorazowo może pożyczyć do domu tylko 1 tomik, jeżeli wniosła 5 sztuk, to tyle za każdym razem może pożyczać. Taka wymiana jest możliwa do maksymalnie 10 sztuk [chyba, że opiekun biblioteki okazyjnie wyda zgodę na więcej, np. z powodu dłuższego okresu zamknięcia biblioteki, przykładowo z okazji świąt lub gdy członek biblioteki mieszka w miejscu bardzo odległym od niej (np. w innym województwie) – w tym wypadku jest to możliwe również wyłącznie za zgodą opiekuna].
           3. Niektórych pozycji generalnie nie można wypożyczać do domu, ponieważ członkowie biblioteki mogą sobie zastrzec prawo do tego, żeby ich tomiki były czytane wyłącznie na miejscu w bibliotece. Z kolei inne woluminy są drogie, trudne do ponownego nabycia lub obcojęzyczne i takie tytuły również są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece. Wyjątek od tej reguły dotyczy osób, które mają znaczny wkład własny w rozbudowę zasobów bibliotecznych (minimum 20 tomów), a i tak mogą one pożyczyć „niepożyczalny” tomik tylko i wyłącznie za zgodą jego właściciela i szefa biblioteki (obie zgody są bezwzględnie do tego potrzebne).
           4. Wszystkie wypożyczone pozycje należy oddać w ciągu dwóch tygodni (dotyczy mieszkańców miasta Bydgoszczy) lub 1 miesiąca (członkowie biblioteki spoza miasta Bydgoszcz) od DATY WYPOŻYCZENIA, chyba, że w międzyczasie wypadnie np. okres świąteczny lub opiekun biblioteki (w uzasadnionych wypadkach) wyrazi zgodę na przedłużenie tego terminu.
           5. Czytelnik może zarezerwować potrzebną mu pozycję.
           6. Korzystający z biblioteki zobowiązani są do dbałości o wypożyczone tomiki.
           7. Wobec czytelników przetrzymujących tomiki stosuje się wstrzymanie możliwości dalszych wypożyczeń aż do momentu zwrócenia zaległych pozycji. W takim wypadku, czytelnik nie może rościć sobie prawa do odzyskania własnych tomików, do momentu oddania tych, które wypożyczył. Dodatkowo osoba zalegająca z oddaniem tomików jest zobowiązana do uiszczenia opłaty na rzecz biblioteki, w wysokości 70 groszy za każdy kolejny dzień otwarcia biblioteki i za każdy tom (czyli jak ktoś zalega z 10 woluminami, to za każdy taki dzień zapłaci 7 zł), wykraczający poza terminy wymienione w pkt. II.4., chyba, że opóźnienie wynika nie z jego winy, ale winy biblioteki (np. kiedy biblioteka jest w danym okresie zamknięta). Każda taka wpłata jest księgowana w przeznaczonym do tego specjalnym zeszycie. Pieniądze zbierane (od dnia 15 września 2021 r.) w ten sposób mogą być przeznaczone wyłącznie na zakup wyposażenia biblioteki innego niż mangi/książki/nowelki, czyli np. na meble, wystrój wnętrza (np. plakaty) (oczywiście po zebraniu odpowiedniej kwoty, która na taki zakup pozwoli).
        8.  Tomiki będące własnością czytelnika, może on wycofać z biblioteki przed końcem roku szkolnego, zwyczajowo w miesiącu czerwcu lub wyjątkowo za zgodą opiekuna biblioteki w szczególnych przypadkach (np. zmiana adresu zamieszkania) także w innym terminie. Przy czym dotyczy to przypadku, kiedy czytelnik nadal chce być członkiem biblioteki. 
        9.  W przypadku, gdy czytelnik nagle zrezygnuje z przynależności do biblioteki, może w trybie natychmiastowym zażądać zwrotu swojego wkładu pod warunkiem, że oddał wcześniej tomy, które wypożyczył z biblioteki i nie ma zaległości finansowych np. za nieterminowe oddawanie woluminów. W takim wypadku czytelnik może odebrać swoje tomy w najbliższym terminie otwarcia biblioteki. W konsekwencji taki uczestnik zostaje wykreślony z listy czytelników biblioteki. Ponadto taki czytelnik nie może złożyć wniosku o ponowne przyjęcie do biblioteki do końca następnego roku szkolnego. Czyli np. jeśli zrezygnuje z usług biblioteki w roku szkolnym 2021/22, to będzie mógł złożyć kolejny wniosek o przyjęcie do biblioteki dopiero w roku szkolnym 2023/24, a nie 2022/23.

 

III. Regulamin czytelni:

           1. Każde wypożyczenie należy wpisać w zeszycie wypożyczeń, bez względu na to, czy dana pozycja będzie czytana na miejscu czy poza terenem biblioteki. Czytelnik jest zobowiązany do sygnowania wypożyczenia własnym podpisem w/w zeszycie.
           2. Natychmiast po wejściu do czytelni należy pozostawić w wyznaczonym miejscu torby, plecaki i okrycia wierzchnie.
           3. W czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów, z wyjątkiem sytuacji opisanej w punkcie I.6.
           4. Przed opuszczeniem czytelni należy zwrócić czytane pozycje opiekunowi biblioteki lub osobom do tego przez opiekuna wyznaczonym, jeśli czytelnik zaznaczył, że dany tom będzie czytał na miejscu.
           5. W czytelni należy zachować atmosferę sprzyjającą czytaniu jak już wspomniano w pkt. I.5. Nie oznacza to jednak konieczności zachowania ciszy „grobowej”. Dopuszczalne są dyskusje, słuchanie muzyki, oglądanie anime, filmów, itp., pod warunkiem, że są związane z zainteresowaniami ogółu członków biblioteki i nie łamią przepisów o prawie autorskim. W czytelni obowiązują zakazy: przeklinania, zbędnego podnoszenia głosu (czyt. krzyków), stosowania przemocy w stosunku do członków biblioteki i innych osób. Zakazane jest też obrażanie/wyśmiewanie kogokolwiek ze względu na wyznawane poglądy polityczne, religie, ideologie, stan zdrowia, itp.

 

           IV. Wszelkie inne nie wymienione powyżej postanowienia podejmuje szef biblioteki po zasięgnięciu opinii Zarządu, np. w kwestii kar za łamanie regulaminu z usunięciem członków z biblioteki włącznie.


Regulamin wchodzi w życie dnia 15 września 2021 roku.
 

Opracował:
Szef Biblioteki „Shirokuro”
Marcin Nowik


           

​​

bottom of page